close
تبلیغات در اینترنت
کد رنگ های html,کد رنگ rgb,کد رنگ ها در css,کد رنگ ها در فتوشاپ,تگ رن
صفحه اصلی پرشین استک

{ پرشین استک }

به دنیای برنامه نویسی خوش آمدید
|


پرشین استک تنها یک سایت نیست بلکه یک پروژه همگانی می باشد


تعداد مطالب :
142


تعداد توسعه دهندگان :
11


تاریخ امروز :
جمعه 29 تیر 1397

به کانال تلگرام ما بپیوندید


×

لیست سوالات من

افزودن

کد های 140 رنگ استاندارد در HTML

نام رنگHEXنمایش رنگسایر رنگ هاترکیب
AliceBlue  #F0F8FF   سایر رنگ ها ترکیب
AntiqueWhite  #FAEBD7   سایر رنگ ها ترکیب
Aqua  #00FFFF   سایر رنگ ها ترکیب
Aquamarine  #7FFFD4   سایر رنگ ها ترکیب
Azure  #F0FFFF   سایر رنگ ها ترکیب
Beige  #F5F5DC   سایر رنگ ها ترکیب
Bisque  #FFE4C4   سایر رنگ ها ترکیب
Black  #000000   سایر رنگ ها ترکیب
BlanchedAlmond  #FFEBCD   سایر رنگ ها ترکیب
Blue  #0000FF   سایر رنگ ها ترکیب
BlueViolet  #8A2BE2   سایر رنگ ها ترکیب
Brown  #A52A2A   سایر رنگ ها ترکیب
BurlyWood  #DEB887   سایر رنگ ها ترکیب
CadetBlue  #5F9EA0   سایر رنگ ها ترکیب
Chartreuse  #7FFF00   سایر رنگ ها ترکیب
Chocolate  #D2691E   سایر رنگ ها ترکیب
Coral  #FF7F50   سایر رنگ ها ترکیب
CornflowerBlue  #6495ED   سایر رنگ ها ترکیب
Cornsilk  #FFF8DC   سایر رنگ ها ترکیب
Crimson  #DC143C   سایر رنگ ها ترکیب
Cyan  #00FFFF   سایر رنگ ها ترکیب
DarkBlue  #00008B   سایر رنگ ها ترکیب
DarkCyan  #008B8B   سایر رنگ ها ترکیب
DarkGoldenRod  #B8860B   سایر رنگ ها ترکیب
DarkGray  #A9A9A9   سایر رنگ ها ترکیب
DarkGrey  #A9A9A9   سایر رنگ ها ترکیب
DarkGreen  #006400   سایر رنگ ها ترکیب
DarkKhaki  #BDB76B   سایر رنگ ها ترکیب
DarkMagenta  #8B008B   سایر رنگ ها ترکیب
DarkOliveGreen  #556B2F   سایر رنگ ها ترکیب
DarkOrange  #FF8C00   سایر رنگ ها ترکیب
DarkOrchid  #9932CC   سایر رنگ ها ترکیب
DarkRed  #8B0000   سایر رنگ ها ترکیب
DarkSalmon  #E9967A   سایر رنگ ها ترکیب
DarkSeaGreen  #8FBC8F   سایر رنگ ها ترکیب
DarkSlateBlue  #483D8B   سایر رنگ ها ترکیب
DarkSlateGray  #2F4F4F   سایر رنگ ها ترکیب
DarkSlateGrey  #2F4F4F   سایر رنگ ها ترکیب
DarkTurquoise  #00CED1   سایر رنگ ها ترکیب
DarkViolet  #9400D3   سایر رنگ ها ترکیب
DeepPink  #FF1493   سایر رنگ ها ترکیب
DeepSkyBlue  #00BFFF   سایر رنگ ها ترکیب
DimGray  #696969   سایر رنگ ها ترکیب
DimGrey  #696969   سایر رنگ ها ترکیب
DodgerBlue  #1E90FF   سایر رنگ ها ترکیب
FireBrick  #B22222   سایر رنگ ها ترکیب
FloralWhite  #FFFAF0   سایر رنگ ها ترکیب
ForestGreen  #228B22   سایر رنگ ها ترکیب
Fuchsia  #FF00FF   سایر رنگ ها ترکیب
Gainsboro  #DCDCDC   سایر رنگ ها ترکیب
GhostWhite  #F8F8FF   سایر رنگ ها ترکیب
Gold  #FFD700   سایر رنگ ها ترکیب
GoldenRod  #DAA520   سایر رنگ ها ترکیب
Gray  #808080   سایر رنگ ها ترکیب
Grey  #808080   سایر رنگ ها ترکیب
Green  #008000   سایر رنگ ها ترکیب
GreenYellow  #ADFF2F   سایر رنگ ها ترکیب
HoneyDew  #F0FFF0   سایر رنگ ها ترکیب
HotPink  #FF69B4   سایر رنگ ها ترکیب
IndianRed   #CD5C5C   سایر رنگ ها ترکیب
Indigo   #4B0082   سایر رنگ ها ترکیب
Ivory  #FFFFF0   سایر رنگ ها ترکیب
Khaki  #F0E68C   سایر رنگ ها ترکیب
Lavender  #E6E6FA   سایر رنگ ها ترکیب
LavenderBlush  #FFF0F5   سایر رنگ ها ترکیب
LawnGreen  #7CFC00   سایر رنگ ها ترکیب
LemonChiffon  #FFFACD   سایر رنگ ها ترکیب
LightBlue  #ADD8E6   سایر رنگ ها ترکیب
LightCoral  #F08080   سایر رنگ ها ترکیب
LightCyan  #E0FFFF   سایر رنگ ها ترکیب
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2   سایر رنگ ها ترکیب
LightGray  #D3D3D3   سایر رنگ ها ترکیب
LightGrey  #D3D3D3   سایر رنگ ها ترکیب
LightGreen  #90EE90   سایر رنگ ها ترکیب
LightPink  #FFB6C1   سایر رنگ ها ترکیب
LightSalmon  #FFA07A   سایر رنگ ها ترکیب
LightSeaGreen  #20B2AA   سایر رنگ ها ترکیب
LightSkyBlue  #87CEFA   سایر رنگ ها ترکیب
LightSlateGray  #778899   سایر رنگ ها ترکیب
LightSlateGrey  #778899   سایر رنگ ها ترکیب
LightSteelBlue  #B0C4DE   سایر رنگ ها ترکیب
LightYellow  #FFFFE0   سایر رنگ ها ترکیب
Lime  #00FF00   سایر رنگ ها ترکیب
LimeGreen  #32CD32   سایر رنگ ها ترکیب
Linen  #FAF0E6   سایر رنگ ها ترکیب
Magenta  #FF00FF   سایر رنگ ها ترکیب
Maroon  #800000   سایر رنگ ها ترکیب
MediumAquaMarine  #66CDAA   سایر رنگ ها ترکیب
MediumBlue  #0000CD   سایر رنگ ها ترکیب
MediumOrchid  #BA55D3   سایر رنگ ها ترکیب
MediumPurple  #9370DB   سایر رنگ ها ترکیب
MediumSeaGreen  #3CB371   سایر رنگ ها ترکیب
MediumSlateBlue  #7B68EE   سایر رنگ ها ترکیب
MediumSpringGreen  #00FA9A   سایر رنگ ها ترکیب
MediumTurquoise  #48D1CC   سایر رنگ ها ترکیب
MediumVioletRed  #C71585   سایر رنگ ها ترکیب
MidnightBlue  #191970   سایر رنگ ها ترکیب
MintCream  #F5FFFA   سایر رنگ ها ترکیب
MistyRose  #FFE4E1   سایر رنگ ها ترکیب
Moccasin  #FFE4B5   سایر رنگ ها ترکیب
NavajoWhite  #FFDEAD   سایر رنگ ها ترکیب
Navy  #000080   سایر رنگ ها ترکیب
OldLace  #FDF5E6   سایر رنگ ها ترکیب
Olive  #808000   سایر رنگ ها ترکیب
OliveDrab  #6B8E23   سایر رنگ ها ترکیب
Orange  #FFA500   سایر رنگ ها ترکیب
OrangeRed  #FF4500   سایر رنگ ها ترکیب
Orchid  #DA70D6   سایر رنگ ها ترکیب
PaleGoldenRod  #EEE8AA   سایر رنگ ها ترکیب
PaleGreen  #98FB98   سایر رنگ ها ترکیب
PaleTurquoise  #AFEEEE   سایر رنگ ها ترکیب
PaleVioletRed  #DB7093   سایر رنگ ها ترکیب
PapayaWhip  #FFEFD5   سایر رنگ ها ترکیب
PeachPuff  #FFDAB9   سایر رنگ ها ترکیب
Peru  #CD853F   سایر رنگ ها ترکیب
Pink  #FFC0CB   سایر رنگ ها ترکیب
Plum  #DDA0DD   سایر رنگ ها ترکیب
PowderBlue  #B0E0E6   سایر رنگ ها ترکیب
Purple  #800080   سایر رنگ ها ترکیب
RebeccaPurple  #663399   سایر رنگ ها ترکیب
Red  #FF0000   سایر رنگ ها ترکیب
RosyBrown  #BC8F8F   سایر رنگ ها ترکیب
RoyalBlue  #4169E1   سایر رنگ ها ترکیب
SaddleBrown  #8B4513   سایر رنگ ها ترکیب
Salmon  #FA8072   سایر رنگ ها ترکیب
SandyBrown  #F4A460   سایر رنگ ها ترکیب
SeaGreen  #2E8B57   سایر رنگ ها ترکیب
SeaShell  #FFF5EE   سایر رنگ ها ترکیب
Sienna  #A0522D   سایر رنگ ها ترکیب
Silver  #C0C0C0   سایر رنگ ها ترکیب
SkyBlue  #87CEEB   سایر رنگ ها ترکیب
SlateBlue  #6A5ACD   سایر رنگ ها ترکیب
SlateGray  #708090   سایر رنگ ها ترکیب
SlateGrey  #708090   سایر رنگ ها ترکیب
Snow  #FFFAFA   سایر رنگ ها ترکیب
SpringGreen  #00FF7F   سایر رنگ ها ترکیب
SteelBlue  #4682B4   سایر رنگ ها ترکیب
Tan  #D2B48C   سایر رنگ ها ترکیب
Teal  #008080   سایر رنگ ها ترکیب
Thistle  #D8BFD8   سایر رنگ ها ترکیب
Tomato  #FF6347   سایر رنگ ها ترکیب
Turquoise  #40E0D0   سایر رنگ ها ترکیب
Violet  #EE82EE   سایر رنگ ها ترکیب
Wheat  #F5DEB3   سایر رنگ ها ترکیب
White  #FFFFFF   سایر رنگ ها ترکیب
WhiteSmoke  #F5F5F5   سایر رنگ ها ترکیب
Yellow  #FFFF00   سایر رنگ ها ترکیب
YellowGreen  #9ACD32   سایر رنگ ها ترکیب

 

صفحه اصلی

28

08 / 08 / 1396

PERSIAN STACK


چرا گاهی اوقات API موقعیت مکانی سرویس گوگل پلی ، موقعیت مکانی اشتباهی را برمی گرداند ؟

ادامه مطلب

613

چگونه نرم افزار ضبط صدای اندرویدی بسازیم ؟

ادامه مطلب

549

چرا TextView کلمات را با حروف می شکند ؟

ادامه مطلب

497

دانلود تمامی API های اندروید

ادامه مطلب

435

قسمت شانزدهم - جدول ها در HTML

ادامه مطلب

419

چرا وبسایت تجارت الکترونیک Magento 2 در Webview اندروید کار نمی کند ؟

ادامه مطلب

363

دانلود پروژه نمایش جستجوی کتاب برای اندروید

ادامه مطلب

347

چگونه Google API برای سطح API 25 را پیدا کنیم ؟

ادامه مطلب

345

دانلود سورس کد بازی اندرویدی Klooni 1010! + فایل APK

ادامه مطلب

259

آیا راهی برای یافتن تغیرات ماه در نمای تقویم اندروید (calendar view) وجود دارد ؟

ادامه مطلب

243

در تکمیل خودکار اندروید ، دلیل dispatchProvideAutofillStructure() not laid out چیست ؟

ادامه مطلب

231

چرا زمانی که با استفاده از cordova در اندروید 7.0 ، اس ام اس ارسال می کنیم ، با اثتثنای (Exception) امنیتی مواج

ادامه مطلب

227

آموزش ساخت و شخصی سازی Navigation Drawer در اندروید استودیو

ادامه مطلب

211

دانلود تمامی نسخه های gradle برای اندروید

ادامه مطلب

195

دانلود سورس کد اپلیکیشن هواشناسی برای اندروید + فایل APK

ادامه مطلب

179

چگونه ارور com.bumptech.glide.Registry$NoModelLoaderAvailableException: Failed to find any ModelLoaders را در اندروید رفع کنیم ؟

ادامه مطلب

173

دانلود اسکریپت جاوای PS-CH# - ایجاد ورودی متنی پیشرفته

ادامه مطلب

121

دانلود کتابخانه Retrofit برای اندروید + پروژه

ادامه مطلب

117

دانلود سورس کد تمامی نسخه های تلگرام + فایل های نصبی

ادامه مطلب

113

دانلود کتابخانه GSON برای اندروید + پروژه

ادامه مطلب

111

دانلود اسکریپت جاوای PS-CH# - ایجاد ورودی متنی پیشرفته

ادامه مطلب

یکشنبه 05 آذر 1396

قسمت هفدهم - لیست ها در HTML

ادامه مطلب

یکشنبه 21 آبان 1396

چگونه می توان با استفاده از CSS ، رنگ placeholder را تغییر داد ؟

ادامه مطلب

یکشنبه 21 آبان 1396

قسمت شانزدهم - جدول ها در HTML

ادامه مطلب

شنبه 20 آبان 1396

دانلود تمامی نسخه های gradle برای اندروید

ادامه مطلب

شنبه 20 آبان 1396

قسمت پانزدهم - عکس ها در HTML

ادامه مطلب

جمعه 19 آبان 1396

قسمت چهاردهم - لینک ها در HTML

ادامه مطلب

یکشنبه 14 آبان 1396

آموزش ساخت و شخصی سازی Navigation Drawer در اندروید استودیو

ادامه مطلب

یکشنبه 14 آبان 1396

قسمت سیزدهم - CSS در HTML

ادامه مطلب

شنبه 13 آبان 1396

قسمت بیست و پنجم (قسمت آخر) - آموزش ساخت بازی حدس

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت بیست و چهارم - آموزش نحوه ی پردازش فایل ها در جاوا

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت بیست و سوم - برنامه تکمیلی جاوا (6)

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت بیست و دوم - معرفی آرایه ها در جاوا

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت بیست و یکم - برنامه تکمیلی جاوا (5)

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت بیستم - معرفی مفهوم وراثت در جاوا

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت نوزدهم - برنامه تکمیلی جاوا (4)

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت هجدهم - معرفی عبارات کنترلی در جاوا

ادامه مطلب

پنجشنبه 11 آبان 1396

قسمت هفدهم - برنامه تکمیلی جاوا (2-3)

ادامه مطلب

چهارشنبه 10 آبان 1396

چگونه در برنامه نویسی اندروید ، یک ListView با متن و عکس بسازیم ؟

ادامه مطلب

سه شنبه 09 آبان 1396

چگونه در برنامه نویسی اندروید از فونت شخصی خود استفاده کنیم ؟

ادامه مطلب

سه شنبه 09 آبان 1396

چگونه می توان با استفاده از CSS ، رنگ placeholder را تغییر داد ؟

ادامه مطلب

دانلود تمامی نسخه های gradle برای اندروید

ادامه مطلب

قسمت پانزدهم - عکس ها در HTML

ادامه مطلب

چگونه در برنامه نویسی اندروید از برنامه اسکرین شات بگیریم ؟

ادامه مطلب

دانلود سورس کد مرورگر معروف Firefox Klar + فایل APK

ادامه مطلب

Bitmap.Config.HARDWARE در اندروید بهتر است یا Bitmap.Config.RGB_565 ؟

ادامه مطلب

چگونه می توان در اندروید پوشه res را از gradle build flavours حذف کرد ؟

ادامه مطلب

× برای نظر گذاشتن یا پاسخ دادن به سوالات باید در سایت عضو باشید !

برای حمایت از ما روی بنر های زیر کلیک کنید .

برای سفارش تبلیغات به ما ایمیل بزنید .

ارتباط با ما